"ЕНЕВИ ХОТЕЛС" ЕООД стартира на 07.07.2021 г. изпълнението на проект - Monte Vedetta

„ЕНЕВИ ХОТЕЛС“ ЕООД стартира на 07.07.2021 г. изпълнението на проект

„ЕНЕВИ ХОТЕЛС“ ЕООД стартира на 07.07.2021 г. изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.101-1478 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, финансиран по процедура BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

*Общата цел на проекта e осигуряване на оперативен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

*Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на българските микро, малки и средни предприятия, засегнати от противоепидемичните мерки, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

*Стойност на проекта – 1119,03 лв., от които 951,18 лв. европейско финансиране и 167,85 лв. национално съфинансиране.

*Срок на изпълнение – 3 месеца.

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––
Проект № BG16RFOP002-2.101-1478 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.